Perhaps you have heard it said before that “there are many paths to God.” But Jesus and the Bible never taught this. In fact, Jesus said “I am the way the truth and the life. No one comes to the Father except through me” (Jn. 14:6). Today we learn from Jesus that there are not many ways to heaven but only one way and it is not easy at all to enter. In addition, in the world there are many false prophets—those who claim to know God’s will but in actuality teach what is contrary to God’s will found in the Word of God. This is why we need to ask God to lead and guide us by the Holy Spirit to the right gate.

         Можливо, колись ви чули, як говорять, що "є багато шляхів до Бога". Але Ісус і Біблія ніколи не вчили цього. Насправді, Ісус сказав: "Я є Шлях, Істина й Життя, — відповів Ісус. — І ніхто не прийде до Отця інакше, як через Мене” (Ів. 14:6). Сьогодні ми дізнаємося від Ісуса, що існує не багато шляхів до неба, але тільки один шлях, і через нього зовсім не просто ввійти. Крім того, в світі є багато лжепророків - тих, хто стверджуює, що знає волю Божу, але насправді вчить того, що суперечить волі Божій, що в Слові Божому. Ось чому ми повинні просити Бога вести та направляти нас Духом Святим до правильних воріт.

ENTER THROUGH THE NARROW GATE

ВХІД ЧЕРЕЗ ВУЗЬКІ ВОРОТА

Matthew 7:13-20, Від Матвія 7:13-20                                                    (Sun.) 21/08/2016

Key Verse: 7:14, Ключовий вірш 7:14:

            “But small is the gate and narrow the road that leads to life, and only a few find it.”

Які ж вузькі ворота і тісна дорога, що ведуть до істинного життя! І як мало людей, котрі цей шлях знаходять!”

 

In a nation or society or school or family to have order and justice there must be some basic rules that everyone must follow. Without following certain rules there can be chaos and disaster. This also applies in a Christian community. Of course, we know that we are only saved by God’s grace by faith in Jesus Christ. But when we know God’s grace we will want to obey his commands. Jesus even said, “If you love me then you will obey what I command” (Jn. 14:15). This leads us to today’s passage to the rule that all of God’s children need to obey affectionately known as the Golden Rule. This not only applies to our attitude towards our brothers and sisters in Christ but to the people of the world. It is one of Jesus’ teachings that lead us to a happy and healthy way of conducting our lives as the children of God in this world.

            Щоб мати порядок і справедливість у нації, суспільстві, школі, або сім'ї, мають бути дотримані певні основні правила. Без дотримання правил може бути хаос і навіть катастрофа. Це також відноситься до християнського суспільства. Звичайно, ми знаємо, що ми врятовані тільки Божою благодаттю через віру в Ісуса Христа. Але коли ми пізнаємо Божу благодать, ми хочемо підкорятися його заповідям. Ісус навіть сказав: «Якщо любите Мене, то виконуватимете Мої заповіді». (Ін. 14:15). Це призводить нас до сьогоднішнього уривку про правило, якому всі Божі діти повинні коритися, його м’яко називають ще Золотим Правилом. Воно застосовується не тільки в нашому ставленні до наших братів і сестер у Христі, але до й до людей світу. Це одне з повчань Ісуса, яке веде нас до щасливого і здорового способу життя, для нас, як дітей Божих в цьому світі.

 

The Golden Rule

Золоте правило

Matthew 7:7-12                                                                                            (Sun.) 14/08/2016

Key Verse: 7:12:

           

“So in everything, do to others what you would have them do to you, for this sums up the Law and the Prophets.”

«Поводьтеся з іншими так, як ви б хотіли, щоб інші поводилися з вами. У цьому є розуміння Закону Мойсеєвого і вчення пророків».

Today’s message is about not judging others. So if my message is not so good today please don’t judge me. This is because nobody likes to be judged by others because they feel condemned. And that’s true. But we must also understand from Jesus and the Bible the right concept of judging. To judge in a righteous manner is proper. For example, what would happen to courts if we have no judges? There is even a book in the Bible called “Judges.” In the Rio Olympics we need judges or else competitors (Russians) may cheat. So there has to be a good way of judging and a bad way of judging. Today’s let’s learn from Jesus the bad way of judging and avoid it and live as children of God in this world.

Сьогоднішня проповідь про те як не судити інших. Так що, якщо проповідь буде не так добра сьогодні, то будь ласка, не судіть мене за це. Це тому, що ніхто не любить бути осудженим, бо вони відчувають себе винними. І це правда. Але ми також повинні розуміти, від Ісуса і Біблії правильне поняття суддівства. Якщо судити в правельній манері то це є правильним. Наприклад, що сталося б у суді, якщо у нас не було б суддів? Існує навіть книга в Біблії називається "суддів." На Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро нам потрібні судді або інші конкуренти (російські) можуть обдурити. Тож судження може бути як і в доброму сенсі так і в поганому. Сьогодні давайте вчитися у Ісуса про поганий спосіб судження і старатись уникати цього і жити як діти Бога в цьому світі.

DO NOT JUDGE

Не суди

Matthew 7:1-6

Key Verse: 7:2:

           

“For in the same way you judge others, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you.”

« бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якоюмірою будете міряти, такою відміряють вам.»