In today’s passage Jesus and his disciples encounter an unexpected storm at sea. We will see how differently the disciples and Jesus deal with this difficult situation. Sometimes in life unexpected things happen to cause us to fear—sickness, job issues, relationship problems, bad marks, etc. These real life issues can make us afraid. Real life issues also reveal how much faith we really have. As hot water reveals what kind of tea bag you have. Difficult life issues can show if we really believe God’s love for us or not. But we must remember that Jesus can calm all the storms of life. When we have faith in Jesus who has control over the winds and the waves we can overcome all fears and have victory over ourselves and over difficult life situations.

У сьогоднішньому уривку Ісус і його учні стикаються з несподіваною бурі на морі. Ми побачимо, як по-різному учні та Ісус впоралися з цією складною ситуацією. Іноді в житті несподівані речі змушують нас боятися- хвороби,  працевлаштування, проблеми відносин, погані оцінки і т.д. Ці реальні життєві обставини змушують нас боятися. Такі обставини у реальному житті також показують, скільки віри у нас дійсно є. Як гаряча вода проявляє, який чайний пакетик у вас є. Складні життєві проблеми можуть показати, чи ми дійсно віримо у Божу любов до нас чи ні. Але ми повинні пам'ятати, що, коли у нас є Ісус, він може заспокоїти всі бурі нашого життя. Коли у нас є віра в Ісуса, який має контроль над вітрами і хвилями, ми можемо подолати всі страхи і здобути перемогу над собою і над важкими життєвими ситуаціями.

WHY ARE YOU SO AFRAID?

Чому ти боїшся?

Matthew 8:23-27                                                      25/09/2016

Key Verse: 8:26                                              Translator: Yuliia Khmelovska

  

“He replied, ‘You of little faith, why are you so afraid?’ Then he got up and rebuked the winds and the waves, and it was completely calm.”

26Ісус сказав їм: «Чого ви злякалися, маловіри?» Тоді Він встав і наказав вітру й хвилям вгамуватися, і на озері запала тиша.

 

Today we will study about what it means to be a disciple of Jesus and to not be a disciple of Jesus. As Shakespeare wrote, “To be or not to be—that is the question.” In the past I thought to be a disciple of Jesus was to be just a Bible teacher or evangelist or active church members. They are all those things and more. It is to be a living testimony of the grace of Jesus that we have received. It is also to help others to grow in the grace that is in Christ Jesus. To be able to do this takes a lot of work, time, self-discipline, resources, and effort. In other words there is a cost of being a disciple of Jesus. The question is “Are you willing to pay it?”

Сьогодні ми будемо вивчати про те, що значить бути чи не бути учнем Ісуса. Як писав Шекспір, «Бути чи не бути, в цьому питання". У минулому я думав, що бути учнем Ісуса це просто бути вчителем Біблії, євангелістом або активним членом церкви. Все це і набагато більше. Ми повинні бути живим свідченням благодаті Ісуса, яку ми отримали. Крім того, також маємо допомагати іншим рости в благодаті, яка дана в Христі Ісусі. Для того, щоб зробити це, потребується багато роботи, часу, самодисципліни, ресурсів і зусиль. Іншими словами є вартість того, щоб бути учнем Ісуса. Питання в тому: "Чи готові ви платити її?"

COST OF DISCIPLESHIP

Вартість учнівства

Matthew 8:18-22                                                                             (Sun.) 18/09/2016

Key Verse: 8:20:                                                                               Translator: Nataliia Khmelovska

“Jesus replied, ‘Foxes have holes and birds of the air have nests, but

the Son of Man has no place to lay his head.’”

                              Ісус відповів на те: «Лисиці мають нори, а птахи небесні — гнізда, але Син Людський не має місця, де Він зможе відпочити».

In today’s passage we will study about a man whose faith astonished Jesus. He astonished Jesus because he believed in the power of Jesus’ word absolutely. Can we say that our faith astonishes Jesus? Actually, the Bible teaches that without faith it is impossible to please God (Heb. 11:6). It is fundamental to our relationship with God. When we have a right relationship with God based on faith we can have a right relationship with others. When this man believed Jesus’ word absolutely he became a blessing to his sick servant and to each of us as an example of faith. May God help us to have faith that astonishes Jesus by just simply believing in his word.

У сьогоднішньому уривку ми будемо вивчати про людину, чия віра вразила Ісуса. Він здивував Ісуса, бо він вірив у силу слова Ісуса абсолютно. Чи можемо ми сказати, що наша віра вражає Ісуса? Насправді, Біблія вчить, що без віри неможливо догодити Богові (Євр. 11:6). Це має фундаментальне значення для наших відносин з Богом. Коли у нас правильні стосунки з Богом, заснованої на вірі ми можемо мати правильні стосунки з іншими людьми. Коли ця людина повірила слову Ісуса абсолютно він став благословенням для свого хворого слуги і кожному з нас як приклад віри. Хай Бог допоможе нам, мати віру, що дивує Ісуса, через просте вірування в його слова.

FAITH IN THE AUTHORITY OF JESUS’ WORD

Віра у владу слів Ісуса

Matthew 8:5-17                                                                                                                                              Translator: Yulia Khmelovska

Key Verse: 8:10

"When Jesus heard this, he was astonished and said to those following him, 'I tell you the truth, I have not found anyone in Israel with such great faith.'"

« Почувши таке, Ісус здивувався, і промовив до тих, хто йшов услід за Ним: Поправді кажу вам: навіть серед Ізраїля Я не знайшов був такої великої віри!»