Пам’ятаєте, кілька тижнів тому, ми чули від Роба проповідь, яка більшою мірою стосувалася чоловіків, їх відповідальності за сім’ю та їх дій. Тоді для жінок тільки у кінці була поставлена дуже коротка, але нелегка задача – мати довіру та терпіння, дозволяючи недосконалому чоловіку вести сім’ю. Сьогоднішня проповіть більшою мірою стосується дівчат. Ми розглянемо практичний приклад, який не забувся навіть через 3 тис років, та дізнаємося про жінку яка увійшла в історію, за те, що не просто дозволила недосконалому чоловіку впливати на майбутнє цілої країни, але й дуже активно діяла, щоб допомогти йому прийняти та виконати Божу волю для нього та для свого народу. Це стало можливим тільки завдяки діям Дебори – жінки, яка була одночасно безстрашним патріотом, дружиною, проротчецею, правительницею, воїном, поетесою та матір’ю.   

Do you remember, a few weeks ago, we heard the message from Rob, which was more relevant to men, about their responsibility for family and their actions? At that time, only in the end of the message women were given a short but difficult task - to have trust and patience, allowing an imperfect man to lead a the family. Today message is more relevant for girls. We will look at one practical example, which was not forgotten even after three thousand years, where we find a woman who has made it into history,. She hadn't just allowed an imperfect man to influence the future of the whole country, but also had a very actively role to help him to accept and fulfill God's will for him and for the nation. This has become possible only through the actions of Deborah, a woman who was both a fearless patriot, a wife, a prophetess, a leader, a warrior, a poetess and a mother.

Дебора: роль жінки в житті на історії

Deborah: role of women in life and history

Суддів/Judges 4:1-14

Ключовий вірш: 14

14 І сказала Девора до Барака: Уставай, бо це той день, коли Господь дав Сісеру в твою руку. Ось Господь вийшов перед тобою. І зійшов Барак з гори Фавор, а за ним десять тисяч чоловік.

14 Then Deborah said to Barak, “Go! This is the day the Lord has given Sisera into your hands. Has not the Lord gone ahead of you?” So Barak went down Mount Tabor, with ten thousand men following him.

Most people, especially young people, want to be recognized as a great person in way or another. When I ate in a restaurant in Georgia I heard a person wanted to be recognized as great by eating 50 dumplings. Actually, we all want to be great because God, who made us in is image, wants us to be so. But we really don’t know how to be great in the sight of God. One boxer used to boast, “I am the greatest.” Now, after being punched in the head so many times he suffered from Parkinson’s disease and shook uncontrollably. In today’s passage Jesus teaches us that John the Baptist was the greatest ever born of women. What were the human qualifications that made him great? Let’s learn from Jesus how to be truly great in the sight of God.

Більшість людей, особливо молодь, хочуть здобути визнання себе  як великої  особистості в тій чи іншій формі. Коли я їв в ресторані у Грузії я чув, що одна людина хотіла здобути визнання тим, що з’їсть 50 хінкалі. Насправді, всі ми хочемо, бути великими людьми, тому що Бог, який створив нас за своїм образом, хоче щоб ми були такими. Але насправді ми не знаємо, як бути визначними в очах Бога. Один боксер хвалився, "Я найвизначніший". Тепер, після великої кількості ударів в голову, він страждає на хворобу Паркінсона і безконтрольно труситься. У сьогоднішньому уривку Ісус вчить нас, що Іоанн Хреститель був найвизначнішою особою народженою людиною. Які він мав людські якості, що зробили його таким? Давайте вчитися у Ісуса, як по-справжньому бути великим в Божих очах.

TRUE GREATNESS IN THE KINGDOM OF GOD

Істинна велич у Царстві Божому

 

Matthew 11:7-15                                                                (Sun.) 05/03/2017

Key Verse: 11:11:                                                              Translator: Natasha Khmelevskaya

            “I tell you the truth: Among those born of women there has not risen anyone

            greater than John the Baptist; yet he who is least in the kingdom of God is

            greater than he.”

11 Істинно кажу вам: серед усіх людей, народжених на світі, не було ще ніколи більшого за Іоана Хрестителя, але найменший у Царстві Божому — все ж більший за нього.

In today’s passage we will define what doubt is and how to overcome it. Doubting is a natural part of life. We doubt people who have bad habits of not telling the truth. We doubt many politicians who make many promises that they cannot keep. We may doubt in our Christian life too especially when we face difficulties. Even God’s most dedicated and faithful servants can fall into doubt from time to time. But they show their faithfulness to God by fighting through doubts and in the end putting total faith in God. Today we will see how John the Baptist fought through his personal doubts by seeking help from Jesus. Jesus’ answer was to tell John “what you hear and see.” We can overcome doubts when we see the clear evidence of God. There are more evidences to believe in God than not to believe.

У сьогоднішньому уривку ми визначимо, що таке сумнів і як його подолати. Сумнів є природною частиною життя. Ми сумніваємося у людях які мають погані звички не говорити правду. Ми сумніваємося у багатьох політиках, що роблять багато обіцянок, які вони не можуть тримати. Ми можемо сумніватися в нашому християнському житті теж, особливо, коли ми стикаємось з труднощами. Навіть Божі найвідданіші і найвірніші слуги можуть піддаватися сумнівам час від часу. Але вони показують свою вірність Богу, борючись із сумнівами і в кінці кінців покладаються цілковито на віру в Бога. Сьогодні ми побачимо, як Іоанн Хреститель боровся зі своїми особистими сумнівами, шукаючи допомоги у Ісуса. Відповідь Ісуса була скажіть Іоанну "що ви чуєте й бачите." Ми можемо подолати сумніви, коли ми бачимо явне свідчення/докази Бога. Є більше доказів вірити в Бога, ніж не вірити.

GO AND TELL WHAT YOU HEAR AND SEE

Ідіть і перекажіть Іоанові все те, що ви чуєте й побите

Matthew 11:1-6                                                      

(Sun.) 12/02/2017

Translator Anna Sakivska

Key Verse: 11:4:

           

“And Jesus answered them, ‘Go and tell John what you hear and see.’”

І сказав Ісус їм у відповідь: "Підіть, скажіть Іоанну, що чуєте і бачите