Today’s passage is about depending on God. We live in such a changeable and unpredictable world that we sometimes don’t know what will happen the next day. People are afraid about war, banks closing, health issues, political instability, etc. What can we do in such a world? We need to come to God and make him the strong foundation of our lives. It doesn’t seem practical to because we have our own personal business to do. But if we don’t come to God worry and instability will always haunt us. That’s why we need to have faith in God and depend on his help in this troubled world. The context of this passage is Jesus sending out his disciples for a short term evangelical journey. Ever since the time of Jesus’ ministry, God has been seeking to raise spiritual leaders to spread the gospel. Jesus wants to raise spiritual leaders for our generation as well.

Сьогоднішній уривок про залежність від Бога. Ми живемо в такому мінливому і непередбачуваному світі, що ми іноді не знаємо, що станеться наступного дня. Люди бояться війни, закриття банків, проблем зі здоров'ям, політичної нестабільності і т.д. Що ми можемо зробити в такому світі? Ми повинні прийти до Бога і зробити Його міцним фундаментом у нашому житті. Це не здається практичним, тому що у кожного з нас є власна думка. Але якщо ми не приходимо до Бога занепокоєння і нестабільності завжди буде переслідувати нас. Ось чому ми повинні вірити в Бога і залежати від Його допомоги в цьому неспокійному світі. Контекст цього уривку в посиланні Ісусом своїх учнів на короткий термін євангелізаційної проповіді. У той час служіння Ісуса, Бог прагнув підняти духовних лідерів, щоб поширювати Євангеліє. Ісус хоче підняти духовних лідерів для нашого покоління також.

DEPEND ON GOD ALONE

Залежити тільки від Бога

Matthew 10:9-15                                                       (Sunday) 15/01/17

Key Verses: 10:9-10:                                                Translator: Yulia Khmelevskaya

            “Do not take along any gold or silver or copper in your belts; take no bag

            for the journey, or extra tunic, or sandals or a staff; for the worker is worth

            his keep.”

9-10 Не беріть з собою ні золота, ні срібла, ні міді, ні запасної одежини чи сандаліїв, ані палиці. Кажу вам так, бо робітнику буде дано все, що він потребує.

The Bible teaches that Jesus is the friend of sinners (Mt 9:13). But did you also know that Jesus is from a family of sinners? Matthew wrote this genealogy to show that Jesus is the promised king.  In other words, Jesus has the legal right to be a king. We would think that Jesus’ genealogy would be full of great, holy, spiritual, and upright people. But when we carefully study Jesus’ genealogy we find it’s full of sinners. In this genealogy, we see the grace of God that he pours out upon sinful mankind. We see the grace of God that he would send the Messiah through a family full of faults and weaknesses.

Біблія вчить нас, що Ісус є другом для грішників (Мф 9:13). Чи знате ви, що Ісус з родини грішників? Метью написав цю генеалогію, щоб показати, що Ісус є обіцяний цар. Іншими словами, Ісус має законне право бути царем. Ми хотіли б  думати , що родовід Ісуса  сповнений великих, святих, духовних, і правльних людей. Але коли ми уважно вивчаємо генеалогію (родовід) Ісуса ми знаходимо її повною грішників. У цій генеалогії, ми бачимо благодать Бога, яка виливається на грішне людство. Ми бачимо благодать Бога, що він пошлав Месію через сім'ю, повну недоліків і слабких місць.

THE GENEALOGY OF JESUS

Pодовід Ісуса Христа,

Matthew 1:1-17                                                                    (Sun.) 11/12/16

Key Verse: 1:1           Translator: Viktoria Kersnovskya

"This is the genealogy of Jesus the Messiah the son of David, the son of Abraham...."  

"Це родовід Ісуса Христа, сина Давида, сина Авраама ...."

At the end of chapter 9 Jesus asked his disciples to pray that God would send out workers to the harvest field. In the beginning of chapter 10 we see that the disciples who prayed became God’s answer to their prayer. Jesus sends out twelve apostles to the harvest field. In our mother church in Chicago our members began praying to send out missionaries to CIS countries in the 1980’s. Finally after almost 20 years of praying for this I saw that still no one from Chicago had gone out. So I thought I need to stop praying and start going. By God’s grace and calling he sent my family has missionaries to Ukraine 13 years ago. Praise God that last Sunday we could pray for Mark Vitaly to go to the Philippines and be a blessing there. God is always looking for workers to send out to the mission field.

Наприкінці 9-ї глави Ісус попросив своїх учнів молитися, щоб Бог послав працівників на жнива. На початку 10-ї глави ми бачимо, що учні, які молилися, стали Божою відповіддю на їхні молитви. Ісус посилає дванадцять апостолів на поле жнив. У нашій материнській церкві в Чікаго наші співробітники почали молитися за місіонерів в країни СНД в 1980-х роках. Нарешті, після майже 20 років молитв за це, я побачив, що до сих пір ніхто з Чикаго не поїхав туди. Тож я подумав, що мені потрібно перестати молитися і почати збиратися їхати. По милості Божій та за покликанням Він послав мою родину як місіонерів в Україну 13 років тому. Слава Богу, що в минулу неділю ми могли молитися за Марка Віталія, щоб Він поїхав до Філіппін та став благословенням там. Бог завжди шукає працівників, щоб відправити їх на поле місії.

JESUS SENDS OUT HIS TWELVE DISCIPLES

ІСУС ПОСИЛАЄ ДВАНАДЦЯТЬ УЧНІВ

Matthew 10:1-8, Від Матвія 10:1-8              (Sunday) Dec. 04, 2016

      Key Verse: 10:7, Ключовий вірш 10:7:       Translator: Yana Barkhatova

           

“As you go, preach this message: ‘The kingdom of heaven is near.’”

“Йдіть і проповідуйте, кажучи: “Царство Боже наближається””